Obchodní podmínky

Není-li písemně uvedeno v nabídce jinak, platí tyto

Všeobecné obchodní podmínky

firmy KALEP s.r.o., IČ: 04335937, společnost zapsaná v oddílu C, vložka 31572 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni.

Nákup zboží společnosti KALEP s.r.o, probíhá výhradně na základě těchto Všeobecných obchodních podmínek (VOP), které jsou přílohou ke každé nabídce KALEP s.r.o. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s jejich obsahem. V případě uzavření rámcové kupní smlouvy se použijí podmínky ve smlouvě. VOP jsou umístěny na internetových stránkách prodávajícího způsobem, který kupujícímu umožňuje nepřetržitý přístup k jejich zobrazení a uložení.

Tyto VOP se týkají prodeje mezi podnikateli.

 1. Předmět prodeje
  1. Předmětem prodeje jsou výrobky z aktuální nabídky KALEP s.r.o“ (dále jen „zboží“), které mají vlastnosti a určení uvedené v katalogové kartě výrobku připojené ke každé nabídce.
  2. VOP se vztahují na prodej veškerých lepidel, která jsou uvedena v nabídce společnosti KALEP s.r.o.
 2. Objednání a uzavření smlouvy
  1. Kupující objednává zboží u prodávajícího na základě objednávkového formuláře.
  2. V případě objednávky zboží, které je běžně v nabídce společnosti KALEP, s.r.o., prodávající ve lhůtě 3 dnů ode dne obdržení objednávky informuje kupujícího o možnosti úplného nebo částečného plnění objednávky. V případě, že prodávající potvrdí podmínky objednávky kupujícího, považuje se smlouva za uzavřenou od chvíle, kdy prodávající odešle potvrzení podmínek objednávky kupujícímu emailem. V případě, že prodávající nepotvrdí podmínky objednávky, ale navrhne změny nebo doplnění objednávky, smlouva bude uzavřená podle podmínek uvedených v objednávce se zohledněním výhrad obsažených v odpovědi prodávajícího, a to v případě, že kupující ve lhůtě 3 dnů od odeslání výhrad nevznese námitky proti těmto výhradám.
  3. V případě objednávky zboží obstaraného výhradně pro kupujícího se kupující zavazuje uhradit zálohu na zboží ve výši 25 % hodnoty objednaného zboží, což je podmínkou pro realizaci objednávky uvedené výše. Záloha je splatná na základě zálohové faktury se splatností 5 dnů.
 3. Dodací podmínky
  1. Místem plnění je sklad prodávajícího na adrese Planá 20, 33011 Hromnice.
  2. Při prodeji zboží o hmotnosti menší než 100 kg, je zboží dodáváno do skladu kupujícího na náklady kupujícího, prostřednictvím dopravce, kterého zvolí prodávající.
  3. Při prodeji zboží o hmotnosti vyšší než 100 kg, je zboží dodáváno do skladu kupujícího na náklady prodávajícího, prostřednictvím dopravce, kterého zvolí prodávající.
  4. K odběru zboží může dojít rovněž vlastní dopravou kupujícího nebo dopravou dopravce kupujícího.
  5. Za okamžik dodání zboží (jeho části) se považuje okamžik dodání zboží prodávajícím zástupci kupujícího nebo okamžik, kdy prodávající předá zboží dopravci za účelem dodání zboží kupujícímu. Dokladem, který potvrzuje dodání zboží je přepravní list nebo jiný doklad potvrzující dodání zboží, podepsaný zástupcem kupujícího nebo dopravcem. Dodání probíhá podle podmínek EXW Planá podle INCOTERMS 2010.
  6. Spolu se zbožím prodávající vydá kupujícímu fakturu, jejíž převzetí rovněž znamená potvrzení o dodání zboží.
  7. Prodávající bude informovat kupujícího o termínu odběru lepidla. V případě, že nedojde k odběru ve stanoveném termínu, prodávající nebo dopravce přijme zboží do úschovy na náklady a riziko kupujícího. Za jeden den úschovy si bude prodávající účtovat poplatek ve výši 300,-Kč + DPH v příslušné výši.
  8. V případě prodlení při odběru zboží ze strany kupujícího o 7 a více dní, je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy o prodeji bez stanovení dodatečného termínu a požadovat smluvní pokutu ve výši hodnoty neodebraného zboží. Vedle smluvní pokuty má prodávající nárok na náhradu škody.
  9. Zákazník nabude vlastnického práva ke zboží až úplným zaplacením kupní ceny. Další prodej našeho zboží s výhradou vlastnického práva je možný pouze s naším předchozím písemným souhlasem. Naše zboží s výhradou vlastnického práva nesmí být poskytnuto zákazníkem jako zajištění jeho závazků.
 4. Nákupní podmínky lepidel
  1. Kupující je povinen před koupí lepidla ověřit jeho vlastnosti a provést s pozitivním výsledkem testování v konkrétních technologických podmínkách za použití materiálů určených k lepení.
  2. Kupující přezkoumá vlastnosti lepidla a otestuje ho podle bodu 4.1 a k tomu použije vzorky lepidla, které mu dodá prodávající před uzavřením smlouvy.
  3. Když si kupující lepidlo objedná, znamená to, že přezkoumal jeho vlastnosti a konstatoval, že je vhodné k účelu sledovanému kupujícím.
 5. Reklamace
  1. Práva kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.
  2. Kupující bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 dnů ode dne dodání zboží, musí prohlédnout dodané zboží.
  3. Kupující je povinen oznámit vadu do 3 dnů ode dne jejího zjištění spolu s podrobným popisem zjištěné vady.
  4. Ve lhůtě 7 dnů ode dne obdržení oznámení o vadě prodávající informuje kupujícího o zahájených činnostech v této věci. Kupující na žádost prodávajícího doručí vadné zboží na místo uvedené prodávajícím.
  5. V případě zboží, které má hodnotu nad 3.000 EUR, provede zaměstnanec prodávajícího během 2 pracovních dnů ode dne obdržení oznámení o vadě telefonickou konzultaci s kupujícím.
  6. V případě vady prodaného zboží může kupující v prvé řadě požadovat slevu z kupní ceny, pokud mu prodávající nenabídne výměnu vadného zboží nebo neodkladně vadu neodstraní. Kupující může odstoupit od smlouvy pouze v situaci, kdy má zboží podstatnou vadu potvrzenou posudkem soudního znalce.
  7. Nárok na náhradu ušlého zisku je vyloučen.
  8. Kupujícímu zaniká právo z vadného plnění, pokud:
   a) neinformuje prodávajícího o vadě během 3 dnů od jejího zjištění,
   b) neověřil vlastnosti lepidla dle článku 4 VOP.
   c) zboží nepoužívá podle parametrů uvedených v katalogové kartě výrobku připojené ke každé nabídce nebo v rozporu s návodem.
  9. Prodávající nenese odpovědnost za vady, které jsou způsobeny zásahem vyšší moci. Prodávající obzvláště neodpovídá za vady vzniklé v důsledku nesprávného uchovávání nebo použití zboží, v důsledku použití, které neodpovídá návodu na zacházení se zbožím, mechanického poškození nebo úmyslného zničení zboží, projektových chyb, výrobních a jiných chyb třetích osob, provedení změn nebo předělání zboží bez souhlasu prodávajícího a dalších příčin zapříčiněných kupujícím.
  10. Kupující nemá právo odstraňovat vady sám na své náklady a následně uplatňovat tyto náklady na prodávajícím.
  11. Na zboží se neposkytuje záruka za jakost.
  12. Výše náhrady škody je omezena výší smluvně dohodnuté kupní ceny. Toto omezené ručení platí nezávisle na tom, jakým právním důvodem jsou nároky podepřeny a též pro další škody.
  13. Neponeseme žádnou odpovědnost v případě, že kupující při používání našich výrobků poruší jakákoliv práva týkající se průmyslově – právní ochrany a práva k výrobním postupům. Pokud by jakákoliv třetí osoba v tomto ohledu proti nám podnikla právní kroky – lhostejno z jakéhokoliv právního důvodu – kupující se zavazuje zprostit nás jakýchkoliv nároků a poskytnout nám odpovídající záruky.
 6. Platební podmínky
  1. Kupní cena za zboží je splatná do 30 dnů od vystavení faktury – daňového dokladu, pokud mezi smluvními stranami nebude sjednáno jinak.
  2. Ke kupní ceně je připočteno DPH v aktuální výši dle příslušných právních předpisů.
  3. Cena je závazná podle EXW (INCOTERMS 2010), sklad prodávajícího na adrese Planá 20, 33011 Hromnice a zahrnuje též obal, který chrání zboží před poškozením během přepravy.
  4. K úhradě kupní ceny za zboží dojde převodem na účet prodávajícího, a to ve lhůtě uvedené na faktuře – daňovém dokladu (včetně DPH).
  5. V případě, že je kupující v prodlení s platbou, má prodávající nárok na zákonné úroky z prodlení.
  6. Za datum úhrady kupní ceny se považuje den, kdy je platba kupní ceny v plné výši (dle příslušné faktury – daňového dokladu) připsána na účet prodávajícího.
  7. V případě, že je kupující v prodlení s úhradou kupní ceny za předchozí nákup zboží, je prodávající oprávněn pozdržet vydání následující série zboží do doby vyrovnání pohledávky, aniž by se dostal do prodlení.
  8. Zboží je ve vlastnictví prodávajícího, a to až do úplné úhrady kupní ceny spolu s případnými úroky z prodlení.
 7. Komunikace
  1. Strany mezi sebou budou komunikovat a předávat si různá oznámení emailem, faxem nebo doporučeným dopisem. V případě změny telefonních čísel, emailu, faxu nebo adresy je povinností druhou stranu o této změně informovat ve lhůtě 7 dnů ode dne, kdy došlo ke změně. Pokud strana nesplní svou informační povinnost, považuje se odeslání jakékoliv písemnosti na předchozí adresu za doručené.
 8. Závěrečná ustanovení
  1. Strany uzavírají smlouvu v souladu s výše uvedených ustanovení VOP. Změny a doplnění smlouvy vyžadují písemnou formu, jinak jsou neplatné.
  2. Smluvní strany se dohodly ve smyslu ustanovení § 89a občanského soudního řádu, že k řešení sporů mezi nimi je příslušný obecný soud prodávajícího.
  3. V záležitostech neupravených VOP a smlouvou se použijí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

KALEP s.r.o

Uložit VOP
Potřebujete poradit?
Napište nám

Potřebujete poradit?

Napište nám